Thời gian xử lý Visa Canada

Thời gian xử lý hồ sơ

– PR Card: 42 ngày
– Visitor visa: 200 ngày
– Work Permit: 25 tuần
– Study Permit: 10 tuần
– Super Visa: 205 ngày
– Express Entry – Canadian Experience Class (CEC): 16 tháng
– Express Entry – Federal Skilled Worker Program (FSWP): 31 tháng
– Express Entry – Federal Skilled Trades Program (FSTP): 70 tháng
– Express Entry – Provincial Nominee Program (EE-PNP): 11 tháng
– Non-Express Entry – Provincial Nominee Program (PNP): 21 tháng
– Atlantic Immigration: 23 tháng
– Start-up Visa (SUV): 33 tháng

Trả lời

Liên hệ