Start-up Visa/SUV

Chương trình Start-up Visa/SUV Doanh Nhân Khởi Nghiệp

Doanh Nhân Khởi Nghiệp (Start-Up Visa)​

Doanh Nhân Khởi Nghiệp (Start-Up Visa / SUV) là một chương trình nhập cư cấp Liên Bang, được Bộ tri trú Canada giới thiệu vào năm 2013. Sau 5 năm thí điểm, năm 2018 SUV trở thành chương trình nhập cư chính thức.

Chương trình SUV nhằm thu hút các doanh nhân nước ngoài có ý tưởng kinh doanh đột phá, mới mẻ, nhập cư vào Canada thành lập doanh nghiệp, mang lại lợi ích kinh tế và tạo việc làm cho công dân Canada.

Đây là chương trình đầu tư hiếm hoi mà đương đơn và gia đình có thể nộp đơn thường trú nhân ngay từ Việt Nam.

Điều kiện tham gia Chương trình Doanh Nhân Khởi Nghiệp (Start-Up Visa)

Trả lời

Liên hệ