Visa tay nghề Úc

  • Visa 491 MINT – Tay nghề kết hợp đầu tư tài chính
  • Visa 491 SBO Queensland – Tay nghề kết hợp đầu tư doanh nghiệp
  • Visa 491 SBO Tasmania – Tay nghề kết hợp đầu tư doanh nghiệp
  • Visa 124/858 Tài Năng Toàn Cầu
  • Visa 190 – Tay nghề Bang bảo lãnh
  • Visa 188E – Du học sinh khởi nghiệp

Visa tay nghề Úc | Điều kiện chung:

Trả lời

Liên hệ